Algemene Voorwaarden BOVAG Autobedrijven koop / reparatie & onderhoud

Bovag

ALGEMENE VOORWAARDEN BOVAG AUTOBEDRIJVEN KOOP/REPARATIE & ONDERHOUD
ALGEMEEN 

 Deze Algemene Voorwaarden gelden met ingang van 1 juni 2022. Zij gelden voor
overeenkomsten over koop en over reparatie en onderhoud van auto’s, onderdelen of
accessoires tussen leden van BOVAG Autobedrijven en consumenten.
Deze Algemene Voorwaarden zijn tot stand gekomen in overleg met de Consumentenbond en
de ANWB in het kader van de SER Coördinatiegroep Zelfreguleringoverleg (CZ). 

DEFINITIES
In deze Algemene Voorwaarden betekent:
– auto: een personenauto, of bestelauto met een totaalgewicht inclusief laadvermogen van
maximaal 3.500 kg;
– de in te kopen auto: de auto die als deel van de overeenkomst door de consument aan de
verkoper wordt verkocht, ook wel inruilauto genoemd:
– de overeenkomst: de overeenkomst van koop en verkoop van een nieuwe of gebruikte
auto, onderdelen of accessoires;
– de verkoper: degene die een nieuwe of gebruikte auto, onderdelen of accessoires verkoopt
aan een consument;
– de consument: iedere natuurlijke persoon die als koper of opdrachtgever handelt voor
doeleinden die buiten zijn bedrijfs- of beroepsactiviteit vallen;
– de opdracht: de met de consument gesloten overeenkomst tot het verrichten van
werkzaamheden zoals montage-, demontage-, reparatie- of onderhoudswerkzaamheden
en vrijwillige of wettelijke keuringen;
– de reparateur: degene die met betrekking tot een auto, onderdelen of accessoires een
opdracht uitvoert of laat uitvoeren;
– niet-vermijdbare kosten: alle kosten die niet optioneel zijn voor de consument en die
noodzakelijk zijn om met de gekochte auto weg te rijden. Deze kosten moeten in de
aangeduide prijs van zowel de nieuwe, als de gebruikte auto zijn opgenomen. In de praktijk
betekent dit dat bij een nieuwe auto in ieder geval btw, bpm, leges, de recycling bijdrage,
de kosten van een nul-beurt en van een kenteken, de transportkosten naar de dealer en
andere extra’s die verplicht moeten worden afgenomen al in de aangeduide prijs zitten
verwerkt.
– vermijdbare kosten: optionele, aanvullende overeengekomen kosten voor de consument.
Deze kosten hoeven niet automatisch in de aangeduide prijs van de auto te zijn
opgenomen, zoals extra gekochte accessoires of onderdelen;
– schriftelijk: in geschrift of elektronisch;
– de garantie:
a. de wettelijke garantie als bedoeld in artikel 7:17 Burgerlijk Wetboek;
b. de fabrieks- of importeursgarantie op auto’s en onderdelen/accessoires (zie artikel 14 lid 2);
c. de BOVAG Aankoopgarantie op een gebruikte auto zoals omschreven in artikel 14 lid 3 en
het BOVAG Garantiebewijs dat door de verkoper kan worden verstrekt;
d. de BOVAG-reparatie- en onderhoudsgarantie op werkzaamheden.

KOOP
Artikel 1 – Het aanbod
1. De verkoper doet mondeling of schriftelijk een aanbod.
2. Dit aanbod geeft een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aanbieding, dus de
prijs en de rechten en de verplichtingen van de consument en de verkoper. De omschrijving
van het aanbod is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door
de consument mogelijk te maken.
3. In het aanbod staat de prijs van de aangeboden auto, het aangeboden onderdeel, of de
aangeboden accessoire. De prijs van een aangeboden auto is inclusief de niet-vermijdbare
kosten.
4. Als de verkoper gebruik maakt van afbeeldingen van de auto, onderdeel of accessoire dan
zijn deze waarheidsgetrouw.
5. Kennelijke vergissingen in het aanbod binden de verkoper niet.
6. De consument moet aanvaarden binnen de door de verkoper gestelde termijn. Is er geen
termijn gegeven dan moet de koper direct aanvaarden.


Artikel 2 – De overeenkomst
1. De verkoper legt de overeenkomst schriftelijk vast en geeft de consument hier een kopie
van. De afspraak tussen consument en verkoper geldt ook als de afspraak niet schriftelijk
is vastgelegd.


Artikel 3 – De inhoud van de overeenkomst
In de schriftelijke overeenkomst staat in ieder geval:
– de identiteit van de verkoper zoals handelsnaam, vestigingsadres, telefoonnummer en
e-mailadres;
– de omschrijving van de auto, onderdelen, of accessoires;
– de prijs en de omschrijving van de in te kopen auto inclusief onderdelen of accessoires;
– de prijs van de auto inclusief accessoires op het moment van de koop. De prijs is inclusief
de niet-vermijdbare kosten. De overeenkomst geeft aan of het een vaste of een niet-vaste
prijs is;
of:
– de prijs van een los gekocht onderdeel of accessoire;
– de bij de koop van een auto wel-vermijdbare kosten;
– de verwijzing naar de garantiebepalingen waarbij de verkoper of een derde zoals de
fabrikant of importeur als garantiegever optreedt. Er wordt inzage gegeven in de
garantiebepalingen van deze derde;
– de wijze van betaling;
– de leveringsdatum en of dit een vermoedelijke of vaste datum is. Als er geen
leveringsdatum is afgesproken, wordt de auto, onderdeel of accessoire in ieder geval
binnen dertig dagen na het sluiten van de overeenkomst afgeleverd.


Artikel 4 – Prijswijzigingen
1. Als er sprake is van een vaste prijs, dan kan de verkoper de prijs niet verhogen nadat de
overeenkomst tot stand is gekomen, tenzij er sprake is van een wijziging in een heffing
door de overheid, in ieder geval wordt hiermee een gewijzigde belasting of accijns bedoeld.
2. Als er uit de overeenkomst zelf blijkt dat er sprake is van een niet-vast overeengekomen
prijs, dan kan de verkoper de prijs wijzigen op grond van een wijziging in: een heffing door
de overheid, fabrieksprijzen, importeursprijzen of valutakoersen. De verkoper brengt de
consument zo snel mogelijk op de hoogte van een prijswijziging en de reden hiervan. Bij
een prijsstijging kan de consument de overeenkomst binnen tien dagen ontbinden, tenzij
de prijsstijging het gevolg is van een wijziging in een heffing van de overheid.
3. Als een verkoper heeft aangegeven dat de prijs niet vast is, dan moet hij ook wijzigingen in
het voordeel van de consument doorberekenen in de prijs.
4. Indien de verkoper in gebreke is gesteld op grond van artikel 6, maar de gestelde termijn
nog niet is verstreken, dan mag alleen een prijsstijging op grond van een wijziging in een
heffing door de overheid worden doorberekend.
5. Zodra de verkoper in verzuim is dan mag geen enkele prijsverhoging worden doorberekend.


Artikel 5 – Het risico voor de auto
1. Gaat de gekochte auto kapot of verloren, voordat de auto aan de consument is geleverd,
dan komt dit voor rekening en risico van de verkoper.
2. Gaat de in te kopen auto kapot of verloren voordat de auto aan de verkoper is geleverd,
dan komt dit voor rekening en risico van de consument.


Artikel 6 – Levering en verzuim
1. Bij een vaste leveringsdatum is de verkoper in verzuim zodra die datum is verstreken.
2. Bij een vermoedelijke leveringstermijn moet de consument de verkoper eerst in gebreke
stellen. Dit betekent dat de verkoper nog een termijn van drie weken krijgt om af te
leveren. Als de verkoper de auto, onderdeel of accessoire na het verstrijken van deze
termijn nog niet heeft afgeleverd, dan is de verkoper in verzuim.
3. In deze gevallen is geen ingebrekestelling door de consument nodig:
– als verkoper heeft laten weten niet te gaan leveren;
– als aflevering voor de afgesproken leveringsdatum essentieel is, gelet op de
omstandigheden bij het sluiten van de overeenkomst, bijvoorbeeld omdat de consument dit
heeft laten weten of omdat de auto, onderdeel of accessoire nodig is voor een speciale
gelegenheid.


Artikel 7 – Gevolgen van verzuim
1 Als de verkoper in verzuim is op grond van artikel 6 dan mag de consument de
overeenkomst ontbinden.
2. Verder kan de consument vergoeding vragen van zijn schade, tenzij de verkoper een
beroep kan doen op overmacht.


Artikel 8 – Annuleren
1. De consument kan de overeenkomst annuleren, ook als de verkoper niet in verzuim is.
2. Het annuleren kan tot de gekochte auto, onderdeel of accessoire, of tot de in te kopen auto
is geleverd en het annuleren moet schriftelijk gebeuren.
3. De consument moet alle schade vanwege het annuleren vergoeden. Deze schade is
vastgesteld op 15% van de totale koopprijs van de auto, onderdeel of accessoire, tenzij
partijen bij het sluiten van de overeenkomst iets anders hebben afgesproken.
4. De schade moet binnen tien dagen na het annuleren worden betaald. Als de consument na
tien dagen niet heeft betaald, mag de verkoper de consument schriftelijk melden dat de
consument de overeenkomst alsnog moet nakomen. De consument kan dan dus geen
beroep meer doen op het annuleren.

REPARATIE EN ONDERHOUD

Artikel 9 – Prijsopgave en termijn
1. De opdracht voor werkzaamheden wordt het liefst schriftelijk vastgelegd. De reparateur 
geeft vooraf een prijsopgave en een opleveringsdatum. Deze prijsopgave en

opleveringsdatum is vermoedelijk tenzij de consument en de reparateur hebben
afgesproken dat er sprake is van een vaste prijs of een vaste afleveringsdatum.
2. Wordt bij een niet-vaste prijs het repareren van de auto meer dan 10% duurder dan vooraf
bij benadering was aangegeven, dan moet de reparateur deze kostenstijging met de
consument bespreken.
3. De consument mag de opdracht altijd opzeggen. De kosten die de reparateur op het
moment van het opzeggen al heeft gemaakt en de werkzaamheden die dan al zijn
afgerond, moeten wel worden betaald.
4. De reparateur meldt het meteen wanneer de werkzaamheden later dreigen te worden
afgerond dan de leveringsdatum. De reparateur vertelt ook wanneer het werk wél afgerond
zal zijn.
5. Bij overschrijding van een vaste leveringsdatum heeft de consument recht op een redelijke
schadevergoeding, tenzij er sprake is van overmacht van de reparateur.


Artikel 10 – De rekening
Van de uitgevoerde werkzaamheden wordt een gespecificeerde rekening afgegeven.


Artikel 11 – Stallingskosten
1. Als de consument de auto niet binnen drie werkdagen ophaalt nadat hij of zij bericht heeft
ontvangen dat de reparatie klaar is, dan kan de reparateur een vergoeding voor
stallingkosten in rekening brengen.
2. De stallingskosten zijn de kosten die normaal gesproken door de reparateur in rekening
worden gebracht. Zijn er geen vaste stallingskosten dan zal de reparateur een redelijke
vergoeding rekenen.


Artikel 12 – Retentierecht
1. De reparateur kan retentierecht uitoefenen op de auto, onderdeel of accessoire. Dit
betekent dat de reparateur de auto, onderdeel of accessoire pas teruggeeft als de
consument de rekening voor deze of eerdere werkzaamheden of andere kosten heeft
betaald.
2. De reparateur kan het retentierecht ook uitoefenen als het geschil over de werkzaamheden
aanhangig is gemaakt bij de Geschillencommissie Voertuigen genoemd in artikel 21, of bij
de rechter, tenzij de consument voldoende (vervangende) zekerheid heeft gesteld,
bijvoorbeeld door een storting in het depot bij de Geschillencommissie.


Artikel 13 – Vervangen onderdelen
1. Als een consument bij de opdracht vraagt om de oude onderdelen dan krijgt hij die na het
vervangen in zijn bezit.
2. Wanneer er een garantieclaim moet worden afgehandeld tussen de reparateur en een
garantiegever, zoals een fabrikant of een importeur, dan kan de reparateur weigeren de
onderdelen af te geven.
3. Als de consument niet, of niet op tijd, om de onderdelen heeft gevraagd, dan worden de
vervangen onderdelen ook eigendom van de reparateur, zonder dat de consument een
vergoeding hiervoor krijgt.


GARANTIE
Artikel 14 – Garantie op auto’s en onderdelen/accessoires
1. De consument heeft -naast de BOVAG-reparatie- en onderhoudsgarantie zoals bedoeld in
artikel 15, de eventuele BOVAG Aankoopgarantie zoals bedoeld in artikel 14.3, het BOVAG
Garantiebewijs en/of de fabrieks- en importeursgarantie zoals bedoeld in artikel 14.2- ook
altijd wettelijke garantie.
2. Op nieuwe auto’s en op nieuwe onderdelen geeft de fabrikant of importeur fabrieksgarantie.
3. Naast de wettelijke garantie kan de verkoper op gebruikte auto’s eventueel twaalf
maanden BOVAG Aankoopgarantie verlenen en de verkoper kan deze termijn verlengen
naar maximaal 24 maanden.
4. Bij vervanging wegens garantie zoals bedoeld in artikel 14 lid 1 en in lid 3 en het BOVAG
Garantiebewijs is de consument niet gehouden te betalen voor normaal gebruik van het
vervangen product in de periode voor de vervanging. Tijdens reparatie of vervanging
wegens garantie zoals bedoeld in artikel 14 lid 1 en in lid 3 en het BOVAG Garantiebewijs
zorgt de verkoper/reparateur ook voor een passende oplossing voor vervoersproblemen van
de consument.
5. De verkoper vermeldt op de koopovereenkomst de kilometerstand van de auto na controle
in het tellerstandenregister. De verkoper staat er voor in dat de op de overeenkomst
vermelde stand ‘logisch’ is, tenzij expliciet op de overeenkomst is vermeld dat deze
‘onlogisch’ is en de consument met deze vermelding uitdrukkelijk schriftelijk heeft
ingestemd.
6. Op los geleverde gebruikte onderdelen wordt nooit BOVAG Aankoopgarantie verstrekt.
Gebreken die zijn ontstaan buiten de Europese Economische Ruimte (EER) vallen niet onder
de BOVAG Aankoopgarantie op gebruikte auto’s, tenzij de consument aantoont dat de
gebreken niet zijn ontstaan door van de EER afwijkende omstandigheden, zoals relatief
minder goede wegen of brandstof van een slechtere kwaliteit.


Artikel 15 – BOVAG-reparatie- en onderhoudsgarantie op auto, onderdeel, accessoire
1. De reparateur staat ervoor in dat de verrichte werkzaamheden beantwoorden aan de
opdracht. De reparateur garandeert binnen de Europese Economische Ruimte en
gedurende zes maanden na het afleveren van de gerepareerde of onderhouden auto,
onderdeel, of accessoire dat de opdrachten met goed vakmanschap zijn uitgevoerd door
hem, of dat hij de opdrachten met goed vakmanschap heeft laten uitvoeren en dat hierbij
goede materialen zijn gebruikt. Bij een reparatie of vervanging op basis van deze garantie
zorgt de verkoper/reparateur voor een passende oplossing voor vervoersproblemen van de
consument.
2. Er zijn uitzonderingen mogelijk, waardoor de garantie niet geldt:
2a. Deze garantie geldt niet wanneer de consument zelf materialen, onderdelen of
accessoires heeft meegenomen om te worden gebruikt door de reparateur. Deze garantie
geldt ook niet als de consument het gebruik van een bepaald materiaal/onderdeel/
accessoires dat de reparateur anders niet zou hebben gebruikt heeft geëist. Wanneer de
consument van de reparateur bepaalde methodes om werkzaamheden uit te voeren heeft
geëist, geldt de garantie niet, als de door de consument geëiste uitvoering afwijkt van de
methode die de reparateur anders had willen volgen. De gevolgen van gebreken of
ongeschiktheid van dit soort onderdelen, materialen, accessoires, of werkmethodes
komen dan ook voor rekening en risico van de consument, tenzij de reparateur in zijn
deskundigheid of in zijn zorgvuldigheid tekort is geschoten bij het (laten) uitvoeren van de
werkzaamheden.
2b. Verzoekt de consument de reparateur om een noodreparatie aan de auto, onderdeel of
accessoire uit te voeren, dan wordt hierop geen garantie gegeven.
2c. Consument meldt zo spoedig mogelijk na het ontdekken van een probleem, dat hij
problemen ervaart aan de gerepareerde of onderhouden auto, onderdeel of accessoire.
Laat consument dit na, dan zou dit (als dat gelet op de omstandigheden redelijk is) tot
gevolg kunnen hebben, dat de consument niet langer met succes een beroep op garantie
kan doen.
2d. Wanneer de reparateur geen kans van de consument krijgt om problemen aan de door
hem gerepareerde of onderhouden auto, onderdelen of accessoires zelf op te lossen, kan
de consument ook geen beroep op garantie doen. Tenzij de situatie in lid 3 zich voordoet.
2e. Wanneer een derde werk aan de door de reparateur gerepareerde of onderhouden auto,
onderdeel of accessoire uitvoert, kan de consument -tenzij de situatie uit lid 3 zich
voordoetgeen beroep doen op garantie vanwege deze werkzaamheden. De consument
heeft echter wél een beroep op garantie, wanneer werk van een derde niets te maken
heeft met het werk dat de reparateur al eerder op deze auto, dit onderdeel of accessoire
had uitgevoerd of had laten uitvoeren.
3. Een uitzondering op lid 2 sub d en e kan zich voordoen als er direct noodzaak tot herstel
van de herstelde of onderhouden auto is. De noodsituatie moet zich dan wel op een locatie
voordoen, die niet in de buurt ligt van het bedrijfspand van de reparateur. Consument moet
deze noodzaak ook aan kunnen tonen. Dit kan de consument doen met gegevens van het
andere bedrijf of met de kapotte auto-onderdelen. Wordt binnen de landsgrenzen van
Nederland door een ander bedrijf hersteld, dan moet dit bedrijf lid zijn van BOVAG. Treedt
de noodsituatie op buiten de landsgrenzen van Nederland en is de auto door een in het
buitenland gevestigd derde bedrijf hersteld, dan worden de kosten van deze buitenlandse
derde vergoed tot maximaal het prijspeil zoals dit in het bedrijf van de reparateur geldt.


ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 16 – De betaling
1. Betalen moet contant of door middel van bijschrijving op de bankrekening van verkoper/
reparateur.
2. Betaling moet gebeuren op het moment van het afleveren van de auto, onderdeel of
accessoire of bij het opleveren van de werkzaamheden.
3. Verkoper/reparateur en consument kunnen schriftelijk afspreken dat er niet direct betaald
hoeft te worden. Wordt geen exact betalingsmoment vastgesteld, dan is de betalingstermijn
één maand.
4. De consument moet het verschuldigde bedrag betalen vóór het verstrijken van de
betalingsdatum. Doet hij dat niet, dan stuurt de verkoper/reparateur na die datum een
kosteloze betalingsherinnering en geeft hij de consument de gelegenheid om binnen
veertien dagen na ontvangst van deze betalingsherinnering het openstaande
bedrag alsnog te betalen.
5. Als na het verstrijken van de betalingsherinnering nog steeds niet betaald is,
mag de verkoper/reparateur rente in rekening brengen vanaf het moment van
verzuim. Deze rente is gelijk aan de wettelijke rente.
6. Ook mogen incassokosten in rekening worden gebracht voor buitengerechtelijke
kosten. De hoogte van deze kosten is onderworpen aan (wettelijke) grenzen.
Daarvan kan in het voordeel van de consument worden afgeweken.


Artikel 17 – Eigendomsvoorbehoud op een auto
De aan de consument geleverde auto blijft eigendom van de verkoper tot de consument alles
wat hij op grond van de koopovereenkomst moest betalen heeft betaald. Totdat de consument
de formele eigendom van deze auto heeft gekregen, moet hij de auto WA + casco verzekeren,
de kosten betalen en het risico op het beschadigd of vermist raken van de auto dragen. Ook
moet hij op zijn kosten het onderhoud laten uitvoeren. Koper is als houder en berijder van de
auto aansprakelijk.


Artikel 18 – Op afstand/buiten verkoopruimte
Consument heeft rechten en plichten die volgen uit de bepalingen voor overeenkomsten
tussen handelaren en consumenten, zie boek 6 titel 5 afdeling 2b BW. Dit geldt alleen
wanneer een overeenkomst/opdracht op afstand en buiten verkoopruimtes is gesloten, in de
zin van 6: 230g BW. De wettelijke bepalingen gelden dan in aanvulling van en in afwijking op
deze algemene voorwaarden.


Artikel 19 – Afwijkingen
Afwijkingen, en daarmee worden ook aanvullingen of uitbreidingen van deze algemene
voorwaarden bedoeld, zijn uitsluitend geldig wanneer deze door beide partijen schriftelijk zijn
vastgelegd en wanneer de consument door deze afwijkingen niet in een ongunstigere positie
wordt gebracht dan hij of zij zonder deze afwijkingen zou hebben. Afwijkingen van het BOVAG
Garantiebewijs en van de BOVAG-reparatie- en onderhoudsgarantie zijn ongeldig.


Artikel 20 – Bemiddelingsregeling
1. Een consument die klachten heeft over de verkoop van een gebruikte auto, over de
verkoop van een nieuwe auto, onderdeel of accessoire of over het uitvoeren van de BOVAG-reparatie
en onderhoudsgarantie, moet daarmee eerst naar de verkoper/reparateur gaan.
Als blijkt dat de consument niet tevreden is met het resultaat van de klachtafhandeling
door de verkoper/reparateur, geldt het volgende: de consument kan een geschil over een
opdracht of overeenkomst binnen zes weken na het ontstaan voorleggen aan BOVAG
Bemiddeling. De bemiddelingspoging zal gaan volgens een reglement dat partijen vooraf
hebben gekregen. Het adres van BOVAG Bemiddeling is: Postbus 1100, 3980 DC te Bunnik.
Telnr. 030-659 53 95 (lokaal tarief). De consument moet voor hulp bij bemiddeling alleen
aanspraak kunnen maken op zijn wettelijke rechten gedurende de periode van de
wettelijke omkering van de bewijslast zijnde twaalf maanden na aflevering of aanspraak
kunnen maken op BOVAG Aankoopgarantie, beide zoals bedoeld in artikel 14. De
consument kan te allen tijde er ook voor kiezen de klacht aan de geschillencommissie voor
te leggen. Zie voor een uitleg van deze procedure artikel 21. Gaat het om een nieuw
gekochte auto of om gekochte nieuwe onderdelen of accessoires, dan is een beroep op
BOVAG Bemiddeling alleen mogelijk als de consument geen beroep kan doen op een door
de fabrikant of importeur van deze nieuwe zaak afgegeven garantie.


Artikel 21 – Geschillenregeling
1. Als er een geschil is over de manier waarop de opdracht of de overeenkomst tot stand is
gekomen of is uitgevoerd, kan de consument of de verkoper/reparateur het geschil
voorleggen aan de Geschillencommissie Voertuigen. Adres: De Geschillencommissie,
Postbus 90600, 2509 LP te Den Haag (bezoekadres Borderwijklaan 46, 2591 XR te Den
Haag). Consument kan er op dat moment ook voor kiezen om met zijn geschil naar de
rechter te gaan.
2. Deze geschillenregeling geldt alleen bij geschillen tussen consumenten en leden van
BOVAG Autobedrijven. Zij geldt bij:
a. de overeenkomst van koop en verkoop van een nieuwe auto, onderdeel of accessoire. Dit
tenzij door de consument wordt geklaagd op basis van een door de fabrikant of importeur
van de auto, onderdeel of accessoire afgegeven garantie.
b. de overeenkomst van koop en verkoop van een gebruikte auto.
c. de in artikel 15 van deze algemene voorwaarden genoemde BOVAG-reparatie- en
onderhoudsgarantie.
3. Het geschil moet binnen twaalf maanden na de datum waarop de consument bij de
verkoper/reparateur heeft geklaagd bij de Geschillencommissie Voertuigen aanhangig
worden gemaakt. Is deze keuze voor de geschillencommissie eenmaal gemaakt, dan kan
de consument vervolgens alleen nog naar de rechter toe, nadat de geschillencommissie
zich eventueel onbevoegd of niet ontvankelijk verklaart, of om een door de
geschillencommissie gemaakt bindend advies tijdig door de rechter marginaal te laten
toetsen. Het inschakelen kan schriftelijk gebeuren, of in een andere door de
Geschillencommissie Voertuigen te bepalen vorm. Van een geschil is sprake nadat de
klachtafhandeling door de verkoper/reparateur en/of via de bemiddelingspoging van BOVAG
Bemiddeling niet succesvol is geweest.
4. De Geschillencommissie Voertuigen doet uitspraak in de vorm van een bindend advies. Dit
gebeurt volgens een reglement dat aan de beide partijen bij het geschil vooraf ter kennis
wordt gebracht. Dit reglement maakt deel uit van deze afspraken tussen consument en het
BOVAG-lid.
5. Voor de behandeling van het geschil door de Geschillencommissie Voertuigen moet de
consument een vergoeding betalen.
6. Een uitspraak van de Geschillencommissie Voertuigen kan niet meer door een rechter
aangetast worden als er meer dan twee maanden na de verzending ervan zijn verstreken
en er geen beroep op de gewone rechter is gedaan voor een marginale toets.


Artikel 22 – Nakomingsgarantie
BOVAG staat garant voor de nakoming van de bindende adviezen van de geschillencommissie
door de verkoper/reparateur die bij BOVAG is aangesloten. Dat is echter niet het geval als de
verkoper/reparateur besluit het bindend advies binnen twee maanden ter toetsing aan de
rechter voor te leggen en de rechter het bindend advies onverbindend verklaart en tegen het
vonnis niet meer opgekomen kan worden. De garantstelling geldt tot €910,- en onder de
voorwaarde dat de consument zijn vordering op de verkoper/reparateur aan BOVAG
overdraagt. Bij bedragen groter dan €910,- zal BOVAG voor het meerdere proberen de
verkoper/reparateur via de rechter tot betaling te bewegen. Lukt dat, dan wordt het
geïncasseerde boven €910,- aan de consument overgedragen.
BOVAG verschaft geen nakomingsgarantie als er sprake is van één van deze situaties, voordat
de consument heeft voldaan aan bepaalde formele innamevereisten (betaling klachtengeld,
retournering ingevuld en ondertekend vragenformulier en eventuele depotstorting) die nodig
zijn voor het in behandeling nemen van het geschil. Het gaat om de situatie van faillissement,
surseance van betaling of bedrijfsbeëindiging van de verkoper/reparateur. Bepalend voor de
laatste situatie is de datum waarop de bedrijfsbeëindiging in het Handelsregister is
ingeschreven of een eerdere datum, waarvan BOVAG aannemelijk kan maken dat de
bedrijfsactiviteiten feitelijk zijn beëindigd. BOVAG keert wel een bedrag tot maximaal €910,-
per geschil uit als het faillissement of de surseance is uitgesproken of de verkoper/reparateur
haar bedrijf heeft beëindigd nadat de consument heeft voldaan aan de innamevereisten.


Artikel 23 – Persoonsgegevens
De persoonsgegevens van consument die worden vermeld op de overeenkomst of de
opdracht worden door verkoper/reparateur verwerkt overeenkomstig de Wet Bescherming
Persoonsgegevens/de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Aan de hand van deze
verwerking kan de verkoper/reparateur:
– de opdracht uitvoeren of de koopovereenkomst uitvoeren en zijn garantieverplichtingen
jegens de consument nakomen;
– de consument een optimale service verlenen;
– hem in geval van een gerechtvaardigd belang tijdig voorzien van actuele productinformatie
en hem gepersonaliseerde aanbiedingen doen.
– de autogegevens worden opgenomen in het tellerstandenregister uit artikel 14. In dit
systeem worden afgelezen kilometerstanden geregistreerd om fraude met kilometertellers
te voorkomen.
– daarnaast kunnen de persoonsgegevens in geval van een gerechtvaardigd belang
beschikbaar worden gesteld aan de vereniging INDI ten behoeve van het schonen van de
persoonsgegevens.
Tegen verwerking van persoonsgegevens in de zin van de wet ten behoeve van direct mailing
wordt het eventueel door de consument bij de verkoper/reparateur aan te tekenen verzet
gehonoreerd.


Artikel 24 – Rechtskeuze
Op deze overeenkomst is Nederlands Recht van toepassing.